wp36692194.png
wp7f4cb0f7_0f.jpg
wpfe974fdd.png
wpc2cefd2c_0f.jpg
wp8e4172a8.png
© Perfect Arkenbouw 2015 | algemene voorwaarden | disclaimer
Taxatie, Schade-Expertise & Inspectie
Erkend taxateur van woonboten en woonarken
wp73eb9069.png
wp59448a04_0f.jpg
wp31f990e1_0f.jpg
Heeft u vragen? Bel ons gerust:
072-540 50 50
wp674bd5a3.png
 Taxaties v.a.
€ 495,- inclusief BTW
wpeeec48d9.png
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen en definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die de opdracht geeft tot uitvoering van de opdracht of werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Perfect Arkenbouw BV die de opdracht aanvaard en de opdracht of werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende ten
      behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten klussen of uit te voeren werken.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
      overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst/offerte
3.1 De door de opdrachtnemer gemaakte overeenkomst/offerte is/zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk dan
      wel voorlopig telefonisch dan wel per mail binnen 8 dagen wordt bevestigd.
3.3 De in een offerte vermelden prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
Opdrachtgever zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met zorg en kunde uitvoeren.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het te verrichten werk.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit
      geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever
      opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Vergoeding en betaling
6.1 De vergoeding krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is
      exclusief BTW.
6.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de uit te voeren werkzaamheden.
6.3 In geval de opdracht wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding (10%) bij Opdrachtgever in
      rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de opdracht/ het uit te voeren werk (weekeinde en
      algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
6.4 Betaling door opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of
      verrekening te geschieden. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur te betalen.
6.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in
      rekening worden gebracht.
6.6 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalings
      verplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6.7 Opdrachtnemer heeft het recht voortzetting van het werk te staken indien tussentijdse facturen niet door de opdrachtgever tijdig zijn
      betaald.
6.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten
      behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalings
      verplichtingen.

Artikel 7: Klachten
7.1 Eventuele klachten kunnen worden ingediend op een namens de Opdrachtgever door Perfect Arkenbouw BV aangegeven wijze.
7.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of het factuur
      bedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht/werkzaamheden van het geen naar aanleiding
      waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij het geen waarvoor hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste
      geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij het geen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke opdrachtgever mocht lijden, bijvoorbeeld als gevolg van fouten, onduidelijkheden of
      onvolledigheid van de door ons te verlenen of verleende diensten of uitgebrachte adviezen c.q. rapporten. Wij zullen evemin aansprakelijk
      zijn voor schade welke de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het niet of niet tijdig gereedkomen van het advies c.q. rapport. Dezelfde
      uitsluiting van aansprakelijkheid wordt bedongen van alle werknemers, vertegenwoordigers en andere derden die bij de uitvoering van de
      opdracht betrokken zijn.
8.2 De opdrachtgever zal ons vrijwaren van alle aanspraken van derden in verband met het door ons uit te brengen advies c.q. rapport. Bij afgifte
      van het advies c.q. rapport aan een derde is de opdrachtgever gehouden de derde een exemplaar van deze voorwaarden te overhandigen.

Artikel 9: vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet
tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 8 is gebeurd – onverwijld
schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen drie maanden na dagtekening van de
hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken,
bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging overeenkomst
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door wederzijds goedvinden, door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van
de Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever en door het overlijden van de Opdrachtnemer.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is
        als gevolg van overmacht. Ziekte van de Opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.
11.2 In geval van overmacht/ziekte zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever informeren over de situatie van overmacht/ziekte en zal
        zich inspannen om een andere Opdrachtnemer te vinden die de opdracht/werkzaamheden aanvaard en deze tot uitvoering brengt.
11.3 Tijdens het bestaan van overmacht/ziekte hebben beiden partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens de overmacht/
        ziekte worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort.
11.4 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van de opdrachtnemer vanwege de overmacht/ziekte geen
        recht op enige vergoeding van koste of schade.
11.5 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van Opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Alle rechtverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
        beheerst door het Nederlandse Recht.
12.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene
        Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht anders
        voorschrijven.

Artikel 13: Slotbepaling
13.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 10 februari 2010.
13.2 De Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, gedeponeerd.
© Perfect Arkenbouw 2010|sitemap|algemene voorwaarden|disclaimer